Apollo 15 Medallion 40th Anniversary

Apollo 15 Medallion 40th Anniversary

Sale price$14.95 USD
Quantity:

Apollo 15 40th Anniversary Official Commemorative Medallion

This medallion contains metal flown to the moon on Apollo missions.